PRIMARIA COMUNEI JIDVEI

Judetul Alba

Buletin Informativ L544//2001

BULETIN INFORMATIV publicat in conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public

Asigurarea accesului la informatiile de interes public conform Legii 544/2001 se face din oficiu sau la cerere prin intermediul Compartimentului Registratura. Arhiva situat in incinta Primariei comunei Jidvei, telefon 0258-881270, la adresa de e-mail: primariajidvei@yahoo.com sau la adresa Primariei comunei Jidvei, str. Perilor, nr.15, localitatea Jidvei, cod postal 517385 judetul Alba, http://www.primariajidvei.ro
Conform Art.5, alin.(1) si(2) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, autoritatile si institutiile publice au obligatia sa publice si sa actualizeze anual un buletin informativ care va cuprinde urmatoarele informatii de interes public:
a) actele normative care reglementeaza organizarea si functionarea autoritatii sau institutiei publice; b) structura organizatorica, atributiile departamentelor, programul de audiente al autoritatii sau institutiei publice, programul de functionare
c) numele si prenumele persoanelor din conducerea autoritatii sau a institutiei publice si ale functionarului responsabil cu difuzarea informatiilor publice:
d) coordonatele de contact ale autoritatii sau institutiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail si adresa paginii de Internet:
e) sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
f) programele si strategiile proprii;
g) lista cuprinzand documentele de interes public;
h) lista cuprinzand categoriile de documente produse si/sau gestionate, potrivit legii;
i) modalitatile de contestare a deciziei autoritatii sau a institutiei publice in situatia in care persoana se considera vatamata in privinta dreptului de acces la informatiile de interes public solicitate.
a) ACTELE NORMATIVE – care reglementeaza organizarea si functionarea Primariei comunei Jidvei
Codul Administrativ 2019
Legea nr. 188/1999 : privind Statutul functionarilor publici, republicata
Legea nr. 7/2004 : privind Codul de conduita a functionarilor publici
Legea nr. 52/2003 : privind transparenta decizionala in administratia publica
Legea nr. 544/2001 : privind liberul acces la informatiile de interes public
Legea 53/2003 : Codul Muncii cu modificarile ulterioare
HCL nr. ___ din ___ privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare al aparatului de specialitate al Primarului comunei Jidvei
b) STRUCTURA ORGANIZATORICA, ATRIBUTII, PROGRAMUL DE FUNCTIONARE,
PROGRAMUL DE AUDIENTE
Organigrama institutiei
aprobata prin H.C.L. nr. 43 din 2019
Structura organizatorica si atributiile aparatului de specialitate al Primarului –disponibile pe pagina institutiei
Programul de functionare:
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri intre orele: 08.00 16.00
Program de furnizare a informatiilor de interes public Relatii cu publicul:
Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri intre orele: 08.00 16.00
Procedura de obtinere a informatiilor de interes public este postata pe site-ul institutiei la rubrica Transparenta decizionala si informatii de interes public
Program de audiente:
Numele si prenumele Functia Zile de audiente Ore de audiente
Trif Alin Primar Marti,Joi 9,00 11,00
Fagetan Vasile Viceprimar Luni,Miercuri 9,00 11,00
NOTA:
Inscrierile in audienta se vor face in ziua anterioara, , astfel:
telefonic, la nr. 0258-881270;
personal;
prin cerere scrisa depusa la Registratura .
Procedura de inscriere in audiente este postata pe site-ul institutiei la rubrica Program de audiente
c) NUMELE SI PRENUMELE PERSOANELOR DIN CONDUCEREA PRIMARIEI
COMUNEI JIDVEI SI ALE FUNCTIONARULUI RESPONSABIL CU DIFUZAREA INFORMATIILOR DE INTERES PUBLIC Conducerea Primariei comunei Jidvei:
Dl. Trif Alin Primar
Dl. Fagetan Vasile Viceprimar
Dl. Jigmond Georgeta Maria Secretarul comunei Jidvei;
Persoana responsabila cu difuzarea informatiilor de interes public:
Dl. Jigmond Georgeta-Maria Secretarul comunei Jidvei
d) COORDONATE DE CONTACT
Denumire: Primaria comunei Jidvei
Sediul: localitatea Jidvei, str. Perilor, nr.15
Telefon: 0258/881270.
Fax : 0258/881317.
E-mail: primariaJidvei@yahoo.com
Site: http://www.primariajidvei.ro
e) SURSELE FINANCIARE, BUGETUL SI BILANTUL CONTABIL
Bugetul propriu al comunei Jidvei si situatiile financiare centralizate ale comunei trimestriale si anuale sunt publicate pe site-ul institutiei in sectiunea Buget
Referitor la sursele financiare ale comunei Jidvei atat ca previziune cat si incasarile efective sunt detaliate pe categorii de surse, in bugetele componente ale bugetului propriu al comunei Jidvei si in Conturile de executie a bugetului din Situatiile financiare centralizate, publicate pe site-ul Primariei comunei Jidvei.
f) PROGRAME SI STRATEGII PROPRII :
se pot consulta la sediul institutiei
g) LISTA CUPRINZAND DOCUMENTELE DE INTERES PUBLIC
i) MODALITATILE DE CONTESTARE A DECIZIEI AUTORITATII SAU A INSTITUTIEI PUBLICE IN SITUATIA IN CARE PERSOANA SE CONSIDERA VATAMATA IN PRIVINTA DREPTULUI DE ACCES LA INFORMATIILE DE INTERES PUBLIC SOLICITATE
In conformitate cu prevederile art. 22 din Legea 544/2001 si ale art. 36 din HG nr.123/2002, persoana care se considera vatamata in drepturile sale, prevazute de legea privind liberul acces la informatiile de interes public, poate face plangere la sectia de contencios administrativ a tribunalului in a carei raza teritoriala domiciliaza sau in a carei raza teritoriala se afla sediul autoritatii ori al institutiei publice. Plangerea se face in termen de 30 de zile de la data expirarii termenului prevazut la art. 7 din Legea nr. 544/2001
Plangere administrativa 1 si 2

Secretarul comunei Jidvei,
Jigmond Georgeta